PSC De Dijkgraaf hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PSC De Dijkgraaf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als PSC De Dijkgraaf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Les-of Pensionklanten:
Persoonsgegevens van les- of pensionklanten worden door PSC De Dijkgraaf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de les- en/of stalovereenkomst;
 • Het uitvoering geven aan de les- en/of stalovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen les- en/ of stalovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan PSC De Dijkgraaf de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat + huisnummer;
 • Postcode en woonplaats;
 • Provincie;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankgegevens;
 • Medische bijzonderheden ruiter.

Uw persoonsgegevens worden door PSC De Dijkgraaf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (Branchevereniging FNRS);
 • Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
PSC De Dijkgraaf verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
PSC De Dijkgraaf verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
PSC De Dijkgraaf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens PSC De Dijkgraaf van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
PSC De Dijkgraaf
Hofdijksweg 48
3253 KB Ouddorp

Tel.: (0)187 682908 / 0615267619 (Anne van Dijk) / 0650243933 (Edwin van der Graaf)
E: info@pscdedijkgraaf.nl

Agemene voorwaarden voor de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS). Deze algemene voorwaarden zijn door de FNRS gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel onder het nummer
40409205 ten behoeve van haar
leden.
ALGEMEEN
Definities
Artikel 1
Annulering
De schriftelijke mededeling van de
klant aan de gebruiker, dat van één of
meer overeengekomen diensten géén
of
slechts gedeeltelijk gebruik zal worden
gemaakt;
Consument
De natuurlijk persoon die niet handelt
in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
FNRS
Federatie van Nederlandse
Ruitersportcentra. De vereniging, die
zich belangenbehartiging en
kwaliteitsbewaking van de bij haar
aangesloten leden ten doel stellen.
Deze leden zijn professioneel actief in
de paardenbranche. De leden van de
FNRS oefenen hun bedrijf uit conform
de voorschriften en eisen die de FNRS
aan haar leden stelt.
Gebruiker
Het lid van de FNRS, die bij het
aangaan van rechtsbetrekkingen deze
algemene voorwaarden van toepassing
verklaart.
Klant
Natuurlijke persoon of rechtspersoon,
waarmee de gebruiker een
overeenkomst aangaat.
Overeenkomst Een overeenkomst
gesloten tussen de
klant en de gebruiker
Paard Paard of pony waarop
een overeenkomst betrekking
heeft.
Reglement
Huis- en gedragsregels die op een
duidelijk waarneembare plaats ter
kennisneming zijn opgehangen.
Reserveringswaarde Bij
overeenkomsten voor bepaalde tijd:
de totale omzetverwachting van de
prestatie onder de overeenkomst; of
in het geval dat in de overeenkomst
een reeks van prestaties door de
gebruiker is overeengekomen, de
overeengekomen prijs voor de
desbetreffende gereserveerde
prestatie(s) onder de overeenkomst;
Bij overeenkomsten voor onbepaalde
tijd: éénmaal het overeengekomen
maandbedrag.
Toepasselijkheid
Artikel 2
1. Dit zijn de algemene voorwaarden
zoals samengesteld door de FNRS
ten behoeve van haar leden. Deze
algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle overeenkomsten
welke door de gebruiker in het
kader van zijn/haar bedrijf worden
aangegaan, en maken integraal
deel uit van deze overeenkomsten.
2. Wanneer deze algemene
voorwaarden tussentijds worden
gewijzigd maakt de gewijzigde
versie deel uit van elke na het
moment van inwerkingtreding van
de wijziging tot stand gekomen
overeenkomst tussen een gebruiker
en een klant.
3. Toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van de klant wordt
hiermee uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
Aanbod
Artikel 3
1. Een aanbod tot het aangaan van
een overeenkomst wordt door de
gebruiker schriftelijk uitgebracht en
gaat vergezeld van een exemplaar
van deze algemene voorwaarden.
2. Een aanbod wordt voorzien van een
dagtekening en heeft een
geldigheidsduur van 2 maanden.
3. Een aanbod bevat een volledige en
nauwkeurige omschrijving van de
te leveren prestaties, alsmede een
opgave van de prijs en de
opzeggingsmogelijkheden van de
klant en de gebruiker.
4. Een aanbod vermeldt de vervaldag
en de wijze van betaling.
Aanvang, duur en inhoud van
overeenkomsten
Artikel 4
1. Een overeenkomst tussen een
gebruiker en een klant komt tot
stand op het moment dat het door
de klant ondertekende aanbod
door de gebruiker retour is
ontvangen.
2. Overeenkomsten worden in
beginsel aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij de
overeenkomst naar haar aard voor
bepaalde tijd is.
Prijs en prijswijziging
Artikel 5
1. De gebruiker hanteert prijzen die
afhankelijk zijn van de diensten
die de klant van de gebruiker
wenst te betrekken. De prijs wordt
bij het aangaan van de
overeenkomst vastgesteld.
2. De gebruiker heeft het recht om
bij overeenkomsten voor
onbepaalde tijd éénmaal per jaar
de prijs te verhogen. In het geval
van een overeenkomst tussen een
gebruiker en een consument heeft
de gebruiker dit recht slechts na
ommekomst van een periode van
drie maanden na het sluiten van
de overeenkomst.
3. Daarnaast is de gebruiker
gerechtigd kostprijsverhogingen
die bij gebruiker in rekening
worden gebracht en onvoorziene
prijsstijgingen/kosten door te
berekenen aan de klant. Deze
verhoging wordt twee maanden
voor het ingaan van de
prijsverhoging schriftelijk aan de
klant bekend gemaakt. De klant
heeft, indien hij niet akkoord gaat
met de prijsverhoging, het recht
de overeenkomst schriftelijk op te
zeggen tegen de datum waarop de
prijsverhoging ingaat, met
inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste één
maand.
4. Wijzigingen in het BTW-tarief
worden te allen tijde aan de klant
doorberekend.
Betaling en waarborgsom
Artikel 6
1. Betaling vindt plaats in contanten
dan wel door overmaking van het
verschuldigde bedrag op een door
de gebruiker aangegeven
bankrekeningnummer.
2. Als betaling in termijnen is
overeengekomen, dan betaalt de
klant volgens de termijnen en
bedragen zoals deze in de
overeenkomst zijn vastgesteld.
3. De gebruiker kan te allen tijde van
de klant verlangen dat deze een
waarborgsom bij de gebruiker
deponeert ter hoogte van
maximaal de reserveringwaarde.
Ontvangen waarborgsommen
worden deugdelijk geadministreerd
en dienen uitsluitend tot zekerheid
voor de gebruiker.
4. De gebruiker mag zich verhalen op
de waarborgsom terzake van al
Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014
datgene wat de klant uit welken
hoofde dan ook aan hem
verschuldigd is. Het overschot
dient bij het einde van de
overeenkomst door de gebruiker
onverwijld aan de klant te worden
terugbetaald.
Verzuim en incassokosten
Artikel 7
1. De klant is van rechtswege in
verzuim, door het enkele feit van
niet-betaling op de in de
overeenkomst vermelde
vervaldag.
2. Over de niet tijdig verrichte
betaling is de klant, zonder nadere
sommatie of ingebrekestelling,
vanaf het verstrijken van de
hierboven onder lid 1 genoemde
vervaldag tot aan de datum van
algehele voldoening, de wettelijke
rente verschuldigd. Een en ander
onverminderd de verdere rechten
welke de gebruiker heeft.
3. Alle redelijke proceskosten
(inclusief doch niet gelimiteerd tot
advocaatkosten), die door de
gebruiker worden gemaakt in een
gerechtelijke procedure
aangespannen door een klant
tegen de gebruiker, dienen door
de klant aan de gebruiker te
worden vergoed.
4. Alle redelijke
proceskosten(inclusief doch niet
gelimiteerd tot advocaatkosten),
die door de gebruiker worden
gemaakt in een gerechtelijke
procedure aangespannen door de
gebruiker tegen een klant ter
verkrijging van voldoening in
rechte, dienen door de klant aan
de gebruiker te worden vergoed.
5. Indien sprake is van een
overeenkomst tussen een
gebruiker en een klant, die geen
consument is, geldt dat alle
redelijke (buitengerechtelijke)
kosten, die door de gebruiker
worden gemaakt ter verkrijging
van voldoening buiten rechte, door
de klant aan de gebruiker dienen
te worden vergoed. Ten aanzien
van geldvorderingen worden deze
buitengerechtelijke kosten
vastgesteld op tenminste 15% van
het te vorderen bedrag, met een
minimum van € 40,00, tenzij de
wet anders bepaalt.
6. Indien sprake is van een
overeenkomst tussen een
gebruiker en een klant, die een
consument is, geldt dat de
(buitengerechtelijke) kosten, die
door de gebruiker worden gemaakt
ter verkrijging van voldoening van
een verbintenis tot betaling van
een geldsom buiten rechte, door
de klant aan de gebruiker dienen
te worden vergoed,
overeenkomstig het Besluit
vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
7. Indien sprake is van een
overeenkomst tussen een
gebruiker en een klant, die een
consument is, geldt dat alle
(buitengerechtelijke) kosten, die
door de gebruiker worden gemaakt
ter verkrijging van voldoening
buiten rechte van een verbintenis
anders dan tot betaling van een
geldsom, door de klant aan de
gebruiker dienen te worden
vergoed.
Niet-nakoming overeenkomst en
retentierechten
Artikel 8
1. Wanneer één van de partijen een
verplichting uit de overeenkomst
niet nakomt, heeft de wederpartij
het recht de nakoming van de
daartegenover staande
verplichting op te schorten. Bij
gedeeltelijke of niet-behoorlijke
nakoming is opschorting slechts
toegestaan, voor zover de
tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. De gebruiker heeft het recht van
terughouding (recht van retentie),
wanneer de klant tekortschiet in
de voldoening van een opeisbare
verplichting, tenzij de
tekortkoming deze terughouding
niet rechtvaardigt.
3. In het geval een klant langer dan
drie maanden in verzuim is met de
nakoming van haar verplichtingen
onder de overeenkomst, dan heeft
de gebruiker het recht om namens
en voor rekening en risico van de
klant het paard van de klant tegen
het hoogste bod te verkopen aan
een derde, waarbij de koopsom
wordt verrekend met de
openstaande vordering(en) van de
gebruiker op deze klant.
Dienaangaande verleent de klant
aan de gebruiker hiermee een
onvoorwaardelijke volmacht tot
verkoop van het paard van de
klant aan een derde. Indien de
gebruiker tot verkoop wenst over
te gaan, dan zal de gebruiker drie
Nederlandse handelaren in
paarden verzoeken een schriftelijk
een bod uit te brengen op het
paard van de klant en is de
gebruiker uit hoofde van de
voornoemde volmacht gerechtigd
om het hoogste bod namens de
klant te aanvaarden en het paard
namens de klant te leveren aan de
partij, die het hoogste bod heeft
uitgebracht. Daarbij wordt het
bepaalde in artikel 6 (sub 3 en 4)
ten aanzien van een eventuele
waarborgsom in acht genomen.
4. De door de klant verleende
volmacht kan slechts door de klant
worden herroepen, indien en voor
zover handhaving van de volmacht
in de gegeven omstandigheden
voor de klant onredelijk bezwarend
zou zijn. Herroeping van de
volmacht dient te geschieden door
toezending van een schriftelijke
verklaring aan gebruiker met
daarbij aangehecht voldoende
schriftelijke onderbouwing voor de
stelling van de klant dat
handhaving van de volmacht onder
de gegeven omstandigheden
onredelijk bezwarend zou zijn.
5. De gebruiker zal het voornemen
tot verkoop van het paard uiterlijk
2 weken voorafgaand aan de
voorgenomen verkoopdatum
schriftelijk aan de klant meedelen.
Beëindiging overeenkomst
Artikel 9
1. De gebruiker kan – met
inachtneming van een
opzegtermijn van één maand –
een overeenkomst voor
onbepaalde tijd schriftelijk
opzeggen wanneer zich een van
de volgende situaties voordoet,
namelijk: – de gebruiker
wegens herstructurering van
zijn/haar bedrijf, de verhuurde
ruimte zelf nodig heeft; – de
gebruiker ten gevolge van
overheidsmaatregelen
gedwongen is de ingebruikgeving
van de verhuurde ruimte te
beëindigen; – de gebruiker zijn
bedrijf beëindigt;
– om andere redenen
voortzetting van de overeenkomst
bij afweging van wederzijdse
belangen redelijkerwijs niet van
de gebruiker kan worden
gevergd.
2. Aanvullend op hetgeen daarover
in een overeenkomst is bepaald,
kan de gebruiker iedere
overeenkomst met onmiddellijke
ingang per aangetekend schrijven
opzeggen, indien:
– de klant, zijn gezinsleden of
zijn bezoekers ondanks
voorafgaande schriftelijke
waarschuwing, zodanige overlast
blijven bezorgen aan de gebruiker
of aan de medeklanten, dat de
Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014
goede sfeer op en/of de goede
naam van het bedrijf van
gebruiker, ernstig worden
aangetast;
– de klant, zijn gezinsleden of
zijn bezoekers de verplichtingen
uit de overeenkomst, de
algemene voorwaarden of het
reglement ondanks voorafgaande
waarschuwing niet of niet
behoorlijk naleven en wel in
zodanige mate dat naar de
maatstaven van redelijkheid en
billijkheid, van de gebruiker niet
kan worden gevergd dat de
overeenkomst wordt voortgezet;
– indien zich situaties voordoen
waarbij de veiligheid
respectievelijk de gezondheid van
andere paarden en/of het paard
van de klant, dan wel van
mensen in gevaar komt.
Ontruiming
Artikel 10 Als de overeenkomst
tussen een gebruiker en de klant is
geëindigd, dient de klant het bedrijf
van de gebruiker te verlaten, met
medeneming van al zijn
eigendommen. De klant is
aansprakelijk voor de door hem
veroorzaakte schade, die hij bij de
ontruiming heeft veroorzaakt.
Beëindiging en annulering door
de klant Artikel 11
1. De klant is niet bevoegd een
overeenkomst voor onbepaalde
tijd op te zeggen of een
overeenkomst te ontbinden , tenzij
hij tegelijkertijd onherroepelijk
aanbiedt de hierna in lid 5
bepaalde bedragen te betalen.
Iedere opzegging of ontbinding
van een overeenkomst wordt
geacht een dergelijk aanbod te
omvatten. Opzegging van een
overeenkomst voor onbepaalde
tijd dient schriftelijk te geschieden
en met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand.
2. De klant is niet bevoegd een
reservering onder een
overeenkomst te annuleren, tenzij
hij tegelijkertijd onherroepelijk
aanbiedt de in de leden 5 en 6
bepaalde bedragen te betalen.
Iedere annulering wordt geacht
een dergelijk aanbod te omvatten.
Annulering dient schriftelijk en
gedateerd te geschieden. Aan een
mondelinge annulering kan de
klant geen rechten ontlenen.
3. Een aanbod van de klant tot
vergoeding van bepaalde in dit
artikel genoemde bedragen wordt
geacht te zijn aanvaard indien de
gebruiker het aanbod niet
onverwijld verwerpt.
4. In geval de klant niet verschijnt op
een in de overeenkomst
overeengekomen datum of in
geval de klant op een andere
manier een prestatie van de
gebruiker onder de overeenkomst
is misgelopen door zijn eigen
schuld, zal de klant in alle gevallen
verplicht zijn de
reserveringswaarde te betalen.
5. Bedragen die de gebruiker met het
oog op de overeenkomst ten tijde
van de opzegging, ontbinding of
annulering reeds aan derden
verschuldigd is geworden, dienen
door de klant te allen tijde volledig
aan de gebruiker te worden
vergoed, tenzij de gebruiker
onredelijk gehandeld heeft door de
betreffende verplichtingen aan te
gaan. De betreffende bedragen
strekken in mindering op de in de
navolgende bepalingen bedoelde
reserveringswaarde.
6. Wanneer een reservering is
gemaakt die betrekking heeft op
door de gebruiker ter beschikking
te stellen accommodatie, geldt
voor annulering van die
reservering het navolgende:
– bij annulering van meer dan 1
maand voor de ingangsdatum van
de betreffende prestaties onder de
overeenkomst is de klant niet
gehouden enig bedrag aan de
gebruiker te betalen; – bij
annulering van meer dan 14 dagen,
maar niet meer dan één maand
voor de ingangsdatum van de
betreffende prestaties onder de
overeenkomst is de klant gehouden
15% van de reserveringswaarde
aan de gebruiker te betalen; – bij
annulering van meer dan 7 dagen,
maar niet meer dan 14 dagen voor
de ingangsdatum van de
betreffende prestaties onder de
overeenkomst is de klant gehouden
35% van de reserveringswaarde
aan de gebruiker te betalen; – bij
annulering van meer dan 3 dagen,
maar niet meer dan 7 dagen voor
de ingangsdatum van de
betreffende prestaties onder de
overeenkomst is de klant gehouden
60% van de reserveringswaarde
aan de gebruiker te betalen; – bij
annulering meer dan 24 uur, maar
niet meer dan drie dagen voor de
ingangsdatum van de betreffende
prestaties onder de overeenkomst
is de klant gehouden 85% van de
reserveringswaarde aan de
gebruiker te betalen; – bij
annulering 24 uur of minder voor
de ingangsdatum van de
betreffende prestaties onder de
overeenkomst is de klant gehouden
100% van de reserveringswaarde
aan de gebruiker te betalen.
Annulering door de gebruiker
Artikel 12
1. Iedere reservering onder een
overeenkomst betrekking
hebbend op een groepsactiviteit,
wordt door de gebruiker
aangegaan onder het voorbehoud
van voldoende deelname en
voldoende capaciteit.
2. Zonder voldoende deelname, dan
wel zonder voldoende capaciteit
heeft de gebruiker het recht een
reservering betreffende een
groepsactiviteit te annuleren
zonder tot betaling van enige
vergoeding aan de klant c.q. aan
de klanten gehouden te zijn.
3. De gebruiker heeft het recht om
– zonder tot betaling van enige
vergoeding aan de klant
gehouden te zijn – een
reservering onder een
overeenkomst te annuleren of
een gesloten overeenkomst met
onmiddellijke werking op te
zeggen, indien er voldoende
aanwijzingen bestaan dat het
gebruik door de klant van de
rechten voortvloeiende uit de
overeenkomst een zodanig ander
karakter heeft, dan verwacht
mocht worden op grond van
aankondiging door de klant of op
grond van de hoedanigheid van
die klant, dat de gebruiker de
overeenkomst niet gesloten zou
hebben indien zij van het
werkelijke karakter van dit
gebruik op de hoogte was
geweest. Maakt de gebruiker van
deze bevoegdheid gebruik nadat
de ingangsdatum van de
overeengekomen prestatie(s) is
verstreken, dan is de klant
gehouden tot betaling van de tot
dat tijdstip genoten prestaties,
doch vervalt zijn
betalingsverplichting voor het
overige. De vergoeding voor de
genoten prestaties wordt in het
voorkomende geval naar
tijdsevenredigheid berekend.
4. De gebruiker is gerechtigd om, in
plaats van zijn in lid 3 hierboven
bedoelde bevoegdheid uit te
oefenen, aan de klant nadere
eisen te stellen ten aanzien van
het gebruik van de uit de
Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014
overeenkomst voortvloeiende
rechten. Indien er voldoende
aanwijzingen bestaan dat deze
eisen niet (zullen) worden
nageleefd, is de gebruiker alsnog
gerechtigd zijn in lid 3 bedoelde
bevoegdheid uit te oefenen.
5. Wanneer lessen om wat voor een
reden dan ook geen doorgang
kunnen vinden door bijvoorbeeld,
doch niet uitsluitend, een
epidemie welke
gezondheidsrisico’s voor de
paarden van de manege met zich
meebrengt, is restitutie van het
onder de overeenkomst
overeengekomen lesgeld niet
mogelijk en blijft de klant
betaling van de lessen
verschuldigd, gedurende de
overeengekomen periode volgens
de overeenkomst. De lesgever is
te allen tijde bevoegd om te
bepalen of de lessen doorgang
vinden. In geval van acuut,
ernstig besmettingsgevaar wordt
het paard van de klant tijdelijk in
een quarantainebox geplaatst,
dan wel zodanig gestald, dat de
kans op besmetting voor de
overige paarden zoveel mogelijk
wordt beperkt.
Gedragsregels en reglement
Artikel 13
1. De klant, zijn gezinsleden en zijn
bezoekers zijn gehouden de door
de gebruiker gestelde
gedragsregels na te leven. Deze
regels zijn opgenomen in het
reglement van het bedrijf van de
gebruiker.
2. De gebruiker zal bij het aangaan
van een overeenkomst een kopie
dit reglement aan de klant
overhandigen.
3. Het is de gebruiker toegestaan de
vorenbedoelde gedragsregels
tussentijds te wijzigen.
Wijzigingen zullen steeds aan de
klant worden bekendgemaakt. De
klant heeft, indien hij niet
akkoord gaat met de wijzigingen,
het recht de overeenkomst
schriftelijk op te zeggen, met in
achtneming van een opzegtermijn
van tenminste één maand.
Aansprakelijkheid gebruiker
Artikel 14
1. Met inachtneming van het
bepaalde in dit artikel is de
gebruiker niet aansprakelijk jegens
de klant, die geen consument is,
voor diefstal, ongevallen of schade
aan paarden of goederen van deze
klant op haar terrein en evenmin
voor schade ontstaan als gevolg
van het gebruik door de klant van
de door de gebruiker bij de
uitvoering van de overeenkomst
aangeboden paarden of goederen,
tenzij de door de klant geleden
schade het gevolg is van een
gebrek aan zorgvuldigheid die in
het kader van de uitoefening van
het bedrijf door de gebruiker dient
te worden betracht, dan wel deze
schade het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van de
gebruiker.
2. De gebruiker is nimmer gehouden
jegens de klant (niet-consument)
tot enige vergoeding van indirecte
schade, daaronder begrepen,
gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
3. De gebruiker is ten opzichte van
de klant (niet-consument) niet
aansprakelijk voor schade die is
ontstaan ten gevolge van het niet
in acht nemen door de klant van
veiligheidsvoorschriften, dan wel
het geen gehoor geven aan
aanwijzingen in dat kader van of
namens de gebruiker.
4. De gebruiker is slechts
aansprakelijk voor directe schade
van de klant, die geen consument
is, indien aantoonbaar is
vastgesteld dat deze schade is
ontstaan door handelingen van de
gebruiker of diens
ondergeschikten, die in strijd zijn
met de zorgvuldigheid die in het
kader van de uitoefening van het
bedrijf door de gebruiker dient te
worden betracht, dan wel het
gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van gebruiker en
diens ondergeschikten.
5. De gebruiker is niet aansprakelijk
jegens de klant, die geen
consument is, voor enige schade,
die mocht zijn ontstaan door
handelingen van ondergeschikten
en hulppersonen
(nietondergeschikten), welke door
de gebruiker bij de uitvoering van
de overeenkomst met de klant zijn
ingeschakeld.
6. De gebruiker is niet aansprakelijk
jegens de klant, die geen
consument is, voor enige schade,
die mocht zijn ontstaan door
handelingen van derden of als
gevolg van een of meer goederen
van derden, tenzij de door de
klant geleden schade het gevolg is
van een gebrek aan zorgvuldigheid
die in het kader van de uitoefening
van het bedrijf door de gebruiker
dient te worden betracht.
7. De aansprakelijkheid van de
gebruiker jegens de klant, die
geen consument is,voor directe
kosten en schade, is te allen tijde
beperkt tot het bedrag waarvoor
de gebruiker zich redelijkerwijs
kan verzekeren en waarvoor
daadwerkelijk dekking kan worden
verleend. Daarbij geldt bovendien
dat, indien de gebruiker
aansprakelijk is voor enigerlei
schade, de aansprakelijkheid van
de gebruiker jegens voornoemde
klant beperkt is tot maximaal de
reserveringswaarde althans dat
gedeelte waarop de
aansprakelijkheid betrekking
heeft. Indien de klant een
ruiterpaspoort bezit, wordt dit
bedrag verminderd met het bedrag
dat wordt uitgekeerd door de
collectieve ongevallen verzekering
met beperkte dekking en uitkering
dat aan het bezit van het KNHS
lidmaatschap in combinatie met
het ruiterpaspoort van de klant
gekoppeld is.
8. De beperking van
aansprakelijkheid van de gebruiker
in de gevallen , zoals genoemd in
de leden 1 tot en met 7 van dit
artikel, is van overeenkomstige
toepassing op rechtsbetrekkingen
voortvloeiende uit
overeenkomsten die worden
gesloten met een klant die
consument is.

Aansprakelijkheid klant en
verzekering
Artikel 15
1. De klant is jegens de gebruiker
aansprakelijk voor de schade die
wordt veroorzaakt door het doen
of (na)laten van hemzelf, zijn
gezinsleden en zijn dieren.
2. De klant dient al zijn
eigendommen, waaronder
begrepen zijn paard(en), welke
op het bedrijf van de gebruiker
verblijven, zelf te verzekeren
tegen brand, diefstal en andere
schade. Alsmede dient hij, met
betrekking tot zijn paard dat op
het bedrijf van de gebruiker
verblijft, een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering te
hebben gesloten en deze in stand
te houden. Deze
aansprakelijkheidsverzekering
dient het risico van het bezit van
het paard te verzekeren, tevens
wanneer het paard bij derden is
gestald.
Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014
De klant zal de gebruiker
vrijwaren voor alle
aansprakelijkheid voor schade,
die bij een derde mocht zijn
ontstaan direct of indirect als
gevolg door een paard of een
goed van de klant.
Accommodatie
Artikel 16
1. De gebruiker is gehouden om
tijdens de duur van de
overeenkomst terzake
accommodatie – behoudens
bijzondere omstandigheden – aan
de klant accommodatie ter
beschikking te stellen van een
kwaliteit die binnen zijn bedrijf
gebruikelijk is.
2. De gebruiker is tevens gehouden
– behoudens bijzondere
omstandigheden – de daarbij
behorende diensten te verlenen
dan wel de faciliteiten daarbij te
verschaffen die binnen zijn bedrijf
gebruikelijk zijn.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, is de gebruiker
gerechtigd om een reservering
van accommodatie door een klant
onder een overeenkomst als
vervallen te beschouwen,
wanneer de klant zich niet op de
eerste gereserveerde dag voor
18.00 uur bij de gebruiker heeft
gemeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 11
(Beëindiging en annulering).
4. De gebruiker is gerechtigd om
andere accommodatie aan de
klant aan te bieden, dan volgens
de betreffende overeenkomst ter
beschikking gesteld zou moeten
worden, behoudens indien dit als
evident onbillijk en voor de klant
als klaarblijkelijk te bezwaarlijk
moet worden beschouwd.
5. De klant heeft in het geval
hierboven vermeld onder lid 4 het
recht om met onmiddellijke
ingang de overeenkomst waarop
de accommodatie betrekking
heeft te beëindigen,
onverminderd zijn verplichtingen
uit hoofde van andere
overeenkomsten. De klant heeft,
indien de gebruiker zich
uitgaven bespaart door op basis
van het voorgaande andere
accommodatie ter beschikking te
stellen dan volgens de
betreffende overeenkomst ter
beschikking gesteld zou moeten
worden, recht op het bedrag van
die besparing.
6. In het geval dat de klant de
overeenkomst met de gebruiker
op grond van het voorgaande lid
5 van dit artikel beëindigt, dan
zal de gebruiker uit dien hoofde
nimmer tot enige
schadevergoeding gehouden zijn
jegens de klant.
Paarden
Artikel 17
1. Paarden worden alleen in overleg
met de gebruiker geplaatst.
Het is niet mogelijk een dier
ter plaatse te verkopen en
door een ander paard te
vervangen, zonder
voorafgaand overleg met de
gebruiker.
2. De klant zorgt ervoor (i) dat het
originele paardenpaspoort (dus
niet slechts kopie daarvan) te allen
tijde bij het paard van de klant
aanwezig is, (ii) dat het paard van
de klant is voorzien van een chip
(transponder) en (iii) dat het
paard is geregistreerd in een
daarvoor bestemde database,
zulks overeenkomstig vigerende
Europese en nationale wet- en
regelgeving terzake de identificatie
en registratie van paarden. Indien
het paard van de klant om welke
reden en voor welke duur dan ook
bij de gebruiker wordt geplaatst,
dan zal het originele
paardenpaspoort van dit paard
voorafgaand aan de plaatsing door
of namens de klant aan de
gebruiker worden overhandigd en
door deze voor de klant worden
gehouden gedurende de periode
dat het paard bij de gebruiker is
geplaatst. Bij de afgifte van het
paardenpaspoort aan de gebruiker
zal door de gebruiker een
schriftelijke verklaring van
ontvangst aan de klant worden
afgegeven.
3. De kant vrijwaart de gebruiker
voor alle schade (inclusief doch
niet gelimiteerd tot kosten en
boetes), die de gebruiker lijdt de
als gevolg van niet-naleving door
de klant van vigerende Europese
en nationale wet- en regelgeving
terzake de identificatie en
registratie van paarden. De klant
zal zich ervoor inspannen en alle
benodigde handelingen verrichten
om aan voornoemde wet- en
regelgeving te voldoen en, indien
er sprake zou zijn van een
schending van deze wet- en
regelgeving, om eventuele
daarmee gepaard gaande kosten
en schade voor de gebruiker te
beperken.
4. In bijzondere situaties, zulks ter
beoordeling van de gebruiker,
kunnen er om
gezondheidstechnische redenen
door de gebruiker
voorzorgsmaatregelen worden
getroffen ter voorkoming van
insleep (het van buiten naar
binnen brengen van besmettelijke
ziekten), dan wel verspreiding van
besmettelijke dierziekten. Deze
maatregelen geschieden steeds in
overleg met de dierenarts van de
gebruiker.
Dierenarts
Artikel 18
1. Indien een paard van een klant
verzorging of behandeling door
een dierenarts nodig heeft, dan
gebeurt dit, na voorafgaand
overleg met de klant, door de
dierenarts van de klant.
2. In situaties van nood is de
gebruiker zelfstandig bevoegd om
de dierenarts van de klant in te
schakelen. Is de genoemde
dierenarts niet beschikbaar, dan is
de gebruiker bevoegd de hulp van
de dierenarts van de gebruiker in
te roepen. Of er sprake is van een
noodgeval, is uitsluitend ter
beoordeling van de gebruiker.
3. De kosten van de veterinaire
verzorging of behandeling zijn niet
in prijs inbegrepen en worden
afzonderlijk door de gebruiker aan
de klant doorberekend en
dienovereenkomstig door de klant
aan de gebruiker vergoed.
Trailers en overige (paarden- )
vervoersmiddelen
Artikel 19
1. Trailers en overige
vervoersmiddelen worden
uitsluitend gestald door en namens
de klant in overleg met de
gebruiker en op de plaats die de
gebruiker daarvoor aanwijst. Het
tijdelijk parkeren van
personenauto’s, trailers en overige
vervoersmiddelen geschiedt op de
daartoe bestemde plaatsen op het
bedrijf van de gebruiker.
2. De gebruiker heeft het recht om
voor het structureel stallen van
trailers en overige
vervoersmiddelen op het bedrijf
van de gebruiker, een vergoeding
aan de kant in rekening te
brengen.
3. Alle trailers en overige
vervoersmiddelen die door of
Algemene Voorwaarden FNRS versie januari 2014